torsdag, november 22, 2007

Uppsala kommun bryter fortfarande mot lagen

Vid dagens sammanträde i kulturnämnden behandlades nämndens plan för folkbiblioteken, eller "biblioteksplanen" som den felaktigt kallas. Planen behandlar nämligen inte de så oerhört viktiga skolbiblioteken - något som bland annat mina anteckningar från Bok & Biblioteksmässan klargör vikten av.

Den borgerliga majoriteten har misslyckats med att ta fram en biblioteksplan för Uppsala kommun. Bibliotekslagen säger att kommuner och landsting ska anta "planer för biblioteksverksamheterna". Detta gäller alla bibliotek i kommunerna, både folk- och skolbibliotek.

Detta skriver nämndens ledamöter från s, v och mp i ett särskilt yttrande till beslutet:
Den plan som förelagts kulturnämnden vid dagens möte är inte en biblioteksplan i lagens mening, då den inte inbegriper skolbiblioteken. Det är positivt att vi nu har en plan för folkbibliotekens verksamhet, och vi stödjer planens huvudsakliga inriktning. Däremot är det fel att kalla planen för en biblioteksplan. Vi har reserverat oss mot detta beslut, och avger följande särskilda yttrande till planen i stort:

Skolbiblioteken har en oerhörd betydelse för att utveckla barn och ungdomars läsande och bidra till mer kunskap i skolan. Läsvanor grundläggs ofta tidigt, och det är oerhört viktigt att det finns personal på skolorna som entusiasmerar till läsning av skönlitteratur. Erfarenheter från många håll i landet visar hur samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare kan ge mycket positiva effekter på elevernas läsande i tidiga åldrar. Därför är det viktigt att snarast möjligt få fram en biblioteksplan som omfattar all biblioteksverksamhet i kommunen, inte bara den som sker inom ramen för kulturnämnden.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet vill även poängtera vikten av en god biblioteksservice i hela kommunen. Uppsala är en av Sveriges största landsbygdskommuner med drygt 50 000 invånare boende utanför staden. Biblioteksbussar har många förtjänster, men de kan inte vara de lokala kulturcentra som planen talar om. Därför är vi skeptiska till en omfattande centralisering av biblioteksresurserna.

Inga kommentarer: