tisdag, april 08, 2008

Varför är det så fel att låta medlemmarna bestämma?

Uppsala arbetarekommuns styrelse föreslår en ny modell för att tillsätta våra listor inför 2010 års val. Förslaget är ett steg bakåt som minskar partiets interna demokrati. Jag har valt att reservera mig mot förslaget.

Sedan 1994 har Uppsala arbetarekommun låtit medlemmarna själva bestämma vilka kandidater vi ska föreslå på våra listor. Jag tycker att det är en bra procedur som jag är stolt över i dessa tider med allt tal om ett parti i människors vardag, behovet av ett starkare folkrörelsearbete och att öka medlemskapets värde.

I Uppsala får du faktiskt som medlem en katalog inför valen med alla nominerade kandidater i alfabetisk ordning och du får rösta på just de kandidater du helst vill se. Resultatet av medlemsomröstningen väger mycket tungt, och valberedningen har under tidigare val bara fått justera resultatet utifrån kriterierna att det ska vara varannan kvinna och varannan man samt att minst var femte ska ha utländsk bakgrund, definierat som minst en förälder född utomlands.

Det har funnits en avsevärd kritik mot utfallet av den förra medlemsomröstningen. Det stora problemet är att det ledde till att vi idag har en väldigt ålderstigen fullmäktigegrupp. Detta är bitvis ett resultat av att vår medlemskår är lika ålderstigen den, men det innebär likafullt ett problem när vi är i behov av föryngring.

En arbetsgrupp har arbetat under en tid med att lägga fram förslag till hur vi ska utse våra kandidater inför valet 2010. Förslaget är gediget och bra på många punkter. Men det har också mycket allvarliga brister.

Arbetsgruppen föreslår att en valberedning ska lägga ett förslag innan medlemsomröstningen. Detta förslag ska sedan viktas mot medlemsomröstningens utfall så att det förslag 17 personer i valberedningen lägger ska vara lika viktigt som vad flera hundra medlemmar röstat. I slutändan ska listan också korrigeras så att det är varannan kvinna varannan man samt en femtedel med utländsk bakgrund på de valbara platserna.

Jag menar att detta förslag kastar ut barnet med badvattnet. Man observerar problemet att vi måste föryngra - ett problem som få pratade om inför det förra valet och som därför aldrig fick något genomslag i medlemsomröstningen - och detta får då diskvalificera hela systemet med att låta medlemmarnas röster få styra.

Den modell arbetsgruppen i stället föreslår innebär att en valberedning på 17 personer kommer få en enorm betydelse för listans sammansättning. Dels blir självklart det förslag valberedningen lämnar starkt styrande för själva omröstningen. Men dels blir denna valberednings förslag också tungt vägande i den avancerade och svårbegripliga statistiska modell som gör att valberedningens förslag vägs mot medlemsomröstningens resultat.

Mitt förslag till lösning på denna fråga är i stället att vi fortsätter vara demokratiska föregångare med en medlemsomröstning som utan direktiv uppifrån får visa vilka företrädare medlemmarna vill se. Listan ska sedan justeras efter de två tidigare kriterierna jämställdhet och utländsk bakgrund men också med ett tredje kriterium - minst hälften av kandidaterna på valbar plats ska vara under 50 år.

Jag motiverar siffran 50 år med att du blir valbar vid 18 års ålder och lever tills du är ungefär 80 vilket gör att det rimligen bör finnas ungefär samma antal företrädare under 50 som över 50. Uppsalas demografi gör att vi har fler yngre än rikssnittet, så föreslår någon en annan siffra och stödjer sig på befolkningsstatistik böjer jag mig för det, men än så länge argumenterar jag för det här.

På så sätt kan man lösa det egentliga problemet att medlemsomröstningar kan göra det svårt för nya att komma in. Men man gör det utan att ta bort det mest betydelsefulla i systemet med medlemsomröstningar - att det viktiga är att vara aktiv i partiet och att ha medlemmarnas förtroende. Jag tror också att ett sådant kriterium i sig betyder att medlemmen från början mer tänker igenom sitt röstande och ser till att rösta på fler yngre kandidater.

Beslutet om vilken modell vi ska använda oss av fattas av representantskapet den 21 april. Du som är medlem i Uppsala arbetarekommun - läs igenom och studera förslaget och bestäm dig för vad du tycker. Är det verkligen rätt väg att gå år 2008 att minska medlemmarnas makt över besluten?

21 kommentarer:

Anonym sa...

Kombinerat med att det ständigt (och i ökande grad?) är olika regler för olika personer i utnämningsprocesserna så är arbetarekommunens utnämningspolitik på väg helt åt skogen.

Det rykte jag hört säger att man även vill ändra i policyn för nämnduppdrag, att man inte ska få önska vilken nämnd man vill sitta i och när man får ett uppdrag så ska man minsann tacka ja. Stämmer det? Har vi inte i så fall högra ambitionsnivå när det gäller att rekrytera valberedning, att intervjua folk utifrån lämplighet och inte bara göra ytligt snygga sammansättningar med personer som inte bråkar allt för mycket.

För övrigt håller jag inte med dig om att hälften ska vara under 50, för det finns tre ålderskategorier. 1. upp till 40-års-åldern 2. 40-65 eller så och 3. Över 65. De över 65 behöver stärkas i partiet. Att de drar upp snittåldern ger en orättvis fördel för 49-åringarna.

Peter Gustavsson sa...

Frågan om policy för nämnduppdrag var uppe på mötet i går, men det blir inte aktuellt än på ett tag. Jag håller helt med dig om att det är väldigt viktigt att titta på personlig lämplighet och att faktiskt jobba omsorgsfullt med sammansättningen av nämndgrupperna eftersom de faktiskt ska jobba som lag under fyra års tid. Kunde det inte vara läge för en motion till AK om den frågan?

Hur skulle du vilja att ett ålderskriterium var utformat? Tänk på att det ska vara så enkelt som möjligt inte inte styra och kvotera mer än absolut nödvändigt.

Adrian Kaba sa...

En intressant modell ni valt att inför angående val till politiska uppdrag. Det blir alltid dock diskussioner om medlemsomröstningar som är den optimala demokratiska proceduren i ett parti/ en organisation åtminstonde gällande stora val.

Men även med justeringar, så som varannan damers/herrarnas och etnisk representation/mångfald så brukar utfallet många gånger i medlemsomröstningarna tyvärr spegla t.ex. de åldersstrukturer som finns i vår medlemskår. T.ex. vid kongressombudsval till den "stora" kongressen brukar alltid de erfaren, äldre och politiskt heltidsarbetande medlemmarna väljas som ombud av medlemsomröstningarna. Hur än demokratiska medlemsomröstningar än kan tyckas så kan den inte frånta det ansvar partiorganisationen har får att få en balans i det hela.

Hur man praktiskt löser detta vet jag inte helt, men kanske att valberedningen föreslår och medlemmarna röstar i en medlemsomröstning och sen får medlemsomröstningen, med justeringar bli det gällande?

Oscar sa...

Det är synd att problemet blivit så stort att man överväger att tafsa på den demokratiska processen för att komma till en stapplande lösning. Antagligen går det endast att lösa genom att få in mer ungt folk i partiet och behålla de gamla värderingarna och formalian som den varit.
Slå ett slag för ungdomen, det tjänar vi alla på!

Ilona sa...

Intressant att ni har problem med att den äldre medlemskåren väljer de äldre kandidaterna till både uppdrag och kongresser. Hos oss får ofta unga medlemmar många röster både till uppdrag och till kongressen. Problemet för oss är snarast att få våra unga att kandidera till uppdragen, många vill inte engagera sig i t.ex. kommunfullmäktige.

Catti Ullström sa...

I grund och botten håller jag med Oscar, det stora problemet är förstås att det bör ske föryngring (märkligt ord) inom hela rörelsen. Troligen skulle det minska eller helt ta bort behovet av kvotering. Nu är det iofs en lösning, men vi måste ju ändå sikta dit.

Det är fiö inget som är självklart att göra, hörde nu senast att på Gbg:s distriktkongress blev GSHF:s motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att få in folk under 40 nedröstad. Det är en rätt märklig attityd.

Hur som helst håller jag med om att gå lös på medlemsinflytande och demokrati är helt fel väg att försöka lösa problemet.

//Catti

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

SKITBRA! Verkligen jättebra att du tar upp sånt här. Jag håller med om din andemening i hur valen ska skötas. Dock inte alla detaljer. Men det är detaljer ;-)

Det är komplicerat hur den formella demokratin ska stärka den informella.
Hierarkier och lydnad mot auktoriteter gör att folk röstar på t ex heltidspolitiker och andra pampar till partikongresser.
Jag är absolut för genuskvotering, kritiskt positiv till etnisk (eftersom det välvilligt inte ser att det egentligen är ett avancerat klassproblem) och åldersmässig kvotering.

Jag tror det är som med bilkörning (tar körkort nu). Det bästa är inte att panikbromsa inför farorna utan att förutse dem genom planering.
Mötesformer, studiecirklar mm som syftar till att systematiskt bryta ner hierkarkier vore det bästa.

Men fram till dess kanske ett system som du, Peter, föreslår är en provisorisk utopi.

Det är viktigt att också erkänna de intressekonflikter som finns vid val. I Malmö har vi t ex Marie Granlund som kommer att ha varit riksdagsledamot i 16 år vid nästa val.
Hon vill dessutom in i regeringen.

Sånt är osunt och informellt odemokratiskt. Vissa uvar släpper inte greppet. Deras karriär är viktigare än en levande folkrörelse.

Gärne fler inlägg om internt partiarbete! Bra gjort.

Havsglimten sa...

Bort med Pampväldet och in men Demokratin,vi har fått nog av dåliga pampar.

Peter Gustavsson sa...

Tack för intressanta och bra kommentarer!

Flera berör i det ni skriver frågan om demokrati och maktstrukturer. Jag är helt övertygad om att en modell där medlemmarnar röster har en avgörande betydelse premierar engagemang på basplanet på ett helt annat sätt än en modell med en stark valberedning.

Om makten sitter hos medlemmarna blir de politiska företrädarna tvungna att lyssna mer på dessa medlemmar. Och medlemmarna har makten att utvärdera hur de politiska företrädarna sköter sig.

Det finns massor av mer saker att säga om dessa och jag hoppas att fler tar upp den kastade handsken. Hur skapar vi strukturer som befrämjar folkrörelsearbete och stärker demokratin? Hur undviker vi kotterier som minskar medlemsdemokratin? Vad kan vi göra för att öka möjligheten för medlemmen att vara med och påverka partiets beslut?

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Du sätter fingret på problemet.
Idealet vore en så stark och levande folkrörelse att valberedning inte behövde tillsättas. Den är ju ofta en supporterklubb till högdjuren.

Förutom bra rutiner för tillsättning av kandidater är det viktigt med bra rutiner för avgång och en bra kultur och stämning i diskussioner.

Idealet är ju att all avgång sker i tid och på frivillig väg. Men liksom mäns överodning biter sig vissa kandidater fast.
Att från början slå fast en bortre tidsgräns är bra i dagens läge. Att skapa en kultur med "omvänd" bevisbörda är också bra.
Det är inte medlemmarna som ska motivera varför någon som suttit lika länge som en auktoritär farbror på en ostasiatisk halvö ska flytta på sig.

Det är betonghäcken som ska motivera varför han (för det är nästan alltid en han det är) ska vara kvar.

Jag fyller 26 i maj. Jag föddes EFTER att vår nuvarande ordförande i s-föreningen påbörjade sitt obrutna ordförandeskap.

Bloggaren KAS sa...

Bilderbergergruppen

Därför att toppen i partiet låter sig styras av andra än fotfolket. Fotfolket är blinda och döva och kommer så att förbli.


http://bloggarna.se/webedit/ace/aa.asp?ankare=sep22&sidaid=300#sep22

Anonym sa...

Bah! Demokratin i Uppsala är död oavsett vad Uppsala Arbetarekommun inför för rutiner i detta. Det är något alla som bott i Uppsala i 10 år känner till och dödsfallet inträffade samma dag som första spadtaget till musikens hus togs. Detta föranledde mitt utträde ur partiet, liksom även en nära förestående flytt från staden.

Du är säkert en bra man Peter och det är hedervärt att du värnar om demokratin, men tycker du inte att det blir en petitess i sammanhanget om man betänker att musikens hus klubbades igenom med stöd bara hos 11% av U-as befolkning. Och att det krävdes att någon först gick dit och tuttade eld på K-märkta kvarteret Gerd? Det som skett i Uppsala är en av de större politiska skandaler vi haft i Sverige och jag har noll respekt för kommunalpolitik till den dag ni folkvalda väljer att rannsaka er själva för vad som inträffade och på allvar anstränger er för att finna reda på vilka som var involverade i branden. Detta sägs av en av få som faktiskt var för bygget från början.

Här har du något att lägga kraft och energi på. Snälla gör det istället och restaurera förtroendet hos dem som röstar på er.

Anonym sa...

Jag skulle säga att generellt sätt är hela arbetarrörelsen långt efter när det gäller de demokratiska processerna internt. Det är nästan sjukligt att det är så illa ställt. Valberedningarnas inflytande är skrämmande. Relationerna mellan valberedningarna och styrelsen är också ganska ofta minst sagt märklig. Jag tror att det är absolut nödvändigt för arbetarrörelsen att ta tag i det här, i de avgörande processerna tycker jag att det är betydligt bättre om det avgörande inflytandet lämnas till medlemmarna, inte till en valberedning som i princip den sittande styrelsen har utsett. Sen utser de sådana som har bestämt med dem tidigare så sitter de i valberedningen, och sen snurrar de runt. Samma typ av tänk hela tiden, allt med samma syfte - att behålla kontrollen över internkulturen. Det är också märkligt att resten av samhället har kommit så mycket längre i sådana här frågor. Till och med företagen sköter sådant här betydligt bättre. Visst våra organisationer är intressestyrda, MEN när de har så stor betydelse för folket bör kraven vara betydligt högre än vad de idag är. Man kan ju också tillsätta revisorer som har mycket tydliga kopplingar till organisationen utan problem. Det strider mycket tydligt mot revisorns roll, jag tycker definitivt att man ska kunna kräva ett mycket tydlig särskiljning av intressen i den här frågorna. Vi ligger långt långt efter i den här typen av frågor. Det är dags att börja demokratisera de interna processerna nu och skapa trovärdighet för det politiska arbetet. Det kan man inte göra när det finns egenintresse inblandat hela tiden och politiskt aktiva tillåts hålla varandra om ryggen hela tiden. Vi finns till för folket, inte något annat.

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Skånska socialdemokrater villkorar Lissabonfördraget

Skånes socialdemokratiska partidistrikt beslutade på sin årskongress,
12 april på Sundpärlan i Helsingborg, att strejkrätten och de svenska
kollektivavtalen måste vara garanterade. I annat fall bör inte
Lissabonfördraget ratificeras.

Efter EG-domstolens besked i Vaxholmsmålet sätter de skånska
socialdemokraterna ner foten. Med stor majoritet beslutade
årskongressen att kräva garantier för den svenska modellen.

- EG-domstolens utlåtande hotar den svenska modellen, säger Petra
Bergquist, ordförande för SSU i Skåne och fortsätter:
- De skånska socialdemokraternas beslut är ett tydligt steg i rätt
riktning. Det sätter press på partiledningen att överge den okritiska
hållningen till Lissabonfördraget.

Kontaktuppgifter
Petra Bergquist, ordförande SSU Skåne, 0706-722720

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Skånska socialdemokrater villkorar Lissabonfördraget

Skånes socialdemokratiska partidistrikt beslutade på sin årskongress,
12 april på Sundpärlan i Helsingborg, att strejkrätten och de svenska
kollektivavtalen måste vara garanterade. I annat fall bör inte
Lissabonfördraget ratificeras.

Efter EG-domstolens besked i Vaxholmsmålet sätter de skånska
socialdemokraterna ner foten. Med stor majoritet beslutade
årskongressen att kräva garantier för den svenska modellen.

- EG-domstolens utlåtande hotar den svenska modellen, säger Petra
Bergquist, ordförande för SSU i Skåne och fortsätter:
- De skånska socialdemokraternas beslut är ett tydligt steg i rätt
riktning. Det sätter press på partiledningen att överge den okritiska
hållningen till Lissabonfördraget.

Kontaktuppgifter
Petra Bergquist, ordförande SSU Skåne, 0706-722720

edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Skånska socialdemokrater villkorar Lissabonfördraget

Skånes socialdemokratiska partidistrikt beslutade på sin årskongress,
12 april på Sundpärlan i Helsingborg, att strejkrätten och de svenska
kollektivavtalen måste vara garanterade. I annat fall bör inte
Lissabonfördraget ratificeras.

Efter EG-domstolens besked i Vaxholmsmålet sätter de skånska
socialdemokraterna ner foten. Med stor majoritet beslutade
årskongressen att kräva garantier för den svenska modellen.

- EG-domstolens utlåtande hotar den svenska modellen, säger Petra
Bergquist, ordförande för SSU i Skåne och fortsätter:
- De skånska socialdemokraternas beslut är ett tydligt steg i rätt
riktning. Det sätter press på partiledningen att överge den okritiska
hållningen till Lissabonfördraget.

Kontaktuppgifter
Petra Bergquist, ordförande SSU Skåne, 0706-722720

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Skånska socialdemokrater villkorar Lissabonfördraget

Skånes socialdemokratiska partidistrikt beslutade på sin årskongress,
12 april på Sundpärlan i Helsingborg, att strejkrätten och de svenska
kollektivavtalen måste vara garanterade. I annat fall bör inte
Lissabonfördraget ratificeras.

Efter EG-domstolens besked i Vaxholmsmålet sätter de skånska
socialdemokraterna ner foten. Med stor majoritet beslutade
årskongressen att kräva garantier för den svenska modellen.

- EG-domstolens utlåtande hotar den svenska modellen, säger Petra
Bergquist, ordförande för SSU i Skåne och fortsätter:
- De skånska socialdemokraternas beslut är ett tydligt steg i rätt
riktning. Det sätter press på partiledningen att överge den okritiska
hållningen till Lissabonfördraget.

Kontaktuppgifter
Petra Bergquist, ordförande SSU Skåne, 0706-722720

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Skånska socialdemokrater villkorar Lissabonfördraget

Skånes socialdemokratiska partidistrikt beslutade på sin årskongress,
12 april på Sundpärlan i Helsingborg, att strejkrätten och de svenska
kollektivavtalen måste vara garanterade. I annat fall bör inte
Lissabonfördraget ratificeras.

Efter EG-domstolens besked i Vaxholmsmålet sätter de skånska
socialdemokraterna ner foten. Med stor majoritet beslutade
årskongressen att kräva garantier för den svenska modellen.

- EG-domstolens utlåtande hotar den svenska modellen, säger Petra
Bergquist, ordförande för SSU i Skåne och fortsätter:
- De skånska socialdemokraternas beslut är ett tydligt steg i rätt
riktning. Det sätter press på partiledningen att överge den okritiska
hållningen till Lissabonfördraget.

Kontaktuppgifter
Petra Bergquist, ordförande SSU Skåne, 0706-722720

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Skånska socialdemokrater villkorar Lissabonfördraget

Skånes socialdemokratiska partidistrikt beslutade på sin årskongress,
12 april på Sundpärlan i Helsingborg, att strejkrätten och de svenska
kollektivavtalen måste vara garanterade. I annat fall bör inte
Lissabonfördraget ratificeras.

Efter EG-domstolens besked i Vaxholmsmålet sätter de skånska
socialdemokraterna ner foten. Med stor majoritet beslutade
årskongressen att kräva garantier för den svenska modellen.

- EG-domstolens utlåtande hotar den svenska modellen, säger Petra
Bergquist, ordförande för SSU i Skåne och fortsätter:
- De skånska socialdemokraternas beslut är ett tydligt steg i rätt
riktning. Det sätter press på partiledningen att överge den okritiska
hållningen till Lissabonfördraget.

Kontaktuppgifter
Petra Bergquist, ordförande SSU Skåne, 0706-722720

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Skånska socialdemokrater villkorar Lissabonfördraget

Skånes socialdemokratiska partidistrikt beslutade på sin årskongress,
12 april på Sundpärlan i Helsingborg, att strejkrätten och de svenska
kollektivavtalen måste vara garanterade. I annat fall bör inte
Lissabonfördraget ratificeras.

Efter EG-domstolens besked i Vaxholmsmålet sätter de skånska
socialdemokraterna ner foten. Med stor majoritet beslutade
årskongressen att kräva garantier för den svenska modellen.

- EG-domstolens utlåtande hotar den svenska modellen, säger Petra
Bergquist, ordförande för SSU i Skåne och fortsätter:
- De skånska socialdemokraternas beslut är ett tydligt steg i rätt
riktning. Det sätter press på partiledningen att överge den okritiska
hållningen till Lissabonfördraget.

Kontaktuppgifter
Petra Bergquist, ordförande SSU Skåne, 0706-722720

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Eftersom jag inte har din mailadress fick jag göra dig uppmärksam på ett trevligt beslut på annat sätt.

Maila din adress till:
edvinfors@yahoo.se