torsdag, maj 17, 2007

Grattis Norge!

På Norges nationaldag citerar Christian Aasvestad en dikt av Grieg som beskriver en nationalism som inte är chauvinistisk utan som tvärtom handlar om en obändig frihetstörst och kärleken till ett land som gång på gång ockuperats av utländska förtryckare.

Jag ska inte vara sämre, utan hedra Norge på nationaldagen med att återge hur det socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress 1905 uttalade sig angående unionsupplösningen:
Då det för hvarje dag blir allt tydligare, att den svenska öfverklassen och de reaktionära tidningarne söka drifva upp en stämning för att med vapenmakt möta Norge i dess kamp för sin frihet, så uttala de i Stockholm samlade representanterna för Sveriges arbetande ungdom:
att det är ett brott mot Sveriges fredliga folk att hetsa till krig mot broderfolket;
att det är Sveriges arbetares och dess arbetande ungdoms oryggliga beslut att aldrig efterkomma en vädjan till vapen;
att Sveriges arbetare äro beredda att nedlägga arbetet öfver hela landet för att förhindra ett krig;
att Sveriges arbetande ungdom helt säkert är besjälad af den uppfattningen att det är dess plikt att vid en eventuell mobiliseringsorder vägra inställa sig under fanorna, väl vetande att vapnen - om de borde riktas mot någon - icke borde riktas mot norrmännen;
och uppmana till sist arbetare och bönder landet runt
att anordna massmöten för att afhandla hvad situationen kräfver.
Vår lösen är:
Fred med Norge!
Grattis Norge på 17.mai!

Uppdatering: Aron Etzler berättar hur ett land ska skötas i Aftonbladet. Måste läsas!

Inga kommentarer: