torsdag, december 11, 2008

Kultursatsningar mot krisen - mest till dem som fått minst!

Den rödgröna oppositionen i Kulturnämnden kommer att motsätta sig dagens nedskärningsbeslut, som bland annat innebär att Rasbobiblioteket läggs ned och att öppettiderna i Gränbybiblioteket minskas.

Vårt alternativ till den borgerliga nedskärningspolitiken är att i stället investera i kultur för alla enligt principen "mest till dem som fått minst". Kulturen bör bidra till en offensiv politik för att möta krisen. Därför vill vi öka anslagen till kulturevenemang utanför stadskärnan och utanför staden. Därför vill vi införa ett riktat evenemangsbidrag för verksamheter sommartid. Och därför vill vi öka anslagen till kulturverksamhet av och för Uppsalabor mellan 18 och 25 år.

Rödgrönt särskilt yttrande mot kulturnedskärningarna
Kultursatsningar mot krisen – ge mest till dem som fått minst!

Det är i svåra tider – i tider av brist och knapphet, av oro och rädsla för framtiden – som kulturen är som allra viktigast. Inte minst för dem som drabbas hårdast av krisen.

Redan den budget Kulturnämnden antog i september innebar otillräckliga resurser. Anslagen till verksamheterna räknades redan då upp betydligt mindre än den verkliga ökningen av priser och lönekostnader. Detta slog allra hårdast mot studieförbunden, som placerades i strykklass och fick sina anslag frysta på samma nivå som föregående år – trots deras unika bredd och nätverk bland föreningar och individer i hela kommunen.

Den reviderade budget som nu föreslås innebär en sämre tillgång till kulturen för Uppsalaborna. Kulturresurserna minskas i en tid då kulturen behövs mer än någonsin.Vi vill också betona att kulturverksamheter i regel är såväl klimat- och miljövänliga som positiva för folkhälsan. Satsningar på att främja konsumtion av tjänster i stället för varor ligger i linje med kommunens hållbarhetspolicy. Kulturaktiviteter ger stora möjligheter till delaktighet, vilket är en mycket viktig faktor för folkhälsan.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har i fullmäktige avvisat förslaget att skära ner på Uppsala kommuns kulturanslag. I våra förslag till Inriktning Verksamhet och Ekonomi (IVE) för Uppsala kommun ligger våra budgetramar för Kulturnämnden flera miljoner kronor över det borgerliga förslaget. Vi föreslår därutöver ett avskaffande av produktionens avkastningskrav, vilket innebär ökade resurser till bland annat biblioteken, konstmuseet, Biotopia och Reginateatern.

Vi avvisar förslagen till nedskärningar, och föreslår i stället investeringar i kultur för alla. Våra förslag innebär permanenta utökningar av anslagen enligt principen att ge mest till dem som fått minst. Så kan kulturen bäst bidra till en offensiv politik för att möta krisen.

- Vi har länge sett behoven av en förstärkning av bidragen till de fria kulturgrupperna. Vi vill nu öka anslagen till evenemangsbidrag. Denna utökning ska tillfalla verksamheter som äger rum utanför stadskärnan och utanför staden.

- Under sommarmånaderna minskar antalet kulturverksamheter i Uppsala, till men för såväl bosatta som besökare. I svårare tider finns en stor risk att fler barnfamiljer inte har råd att resa iväg på semestern, vilket gör behovet av bra och högkvalitativa kulturaktiviteter sommartid desto större. Därför föreslår vi införandet av ett riktat evenemangsbidrag för aktiviteter mellan 15 juni och 15 augusti.

- Äldre ungdomar och yngre vuxna hamnar ofta mellan stolarna, då barnkultursatsningarna oftast riktar sig till elever i grund- och gymnasieskolan medan kulturpolitiken i övrigt ofta har vuxenkulturen i fokus. Detta är särskilt allvarligt i en tid med stora ungdomsgrupper som kommer ut på en krympande arbetsmarknad. Vi föreslår ett utökat verksamhetsbidrag som riktas till att stärka kultur av och för Uppsalabor mellan 18 och 25 år. Anslaget ska gå till nyskapande satsningar inom såväl kommunalt som enskilt drivna verksamheter.


Fakta om kultursatsningarna i budgetarna för 2009

Kommunfullmäktige den 10 juni 2008

Den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige anslog 157 288 tkr till Kulturnämnden. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet hade i samtliga fall större anslag till Kulturnämnden. Exempelvis anslog socialdemokraterna då 160 191 tkr.

Kulturnämnden den 24 september 2008

Den borgerliga majoriteten i Kulturnämnden antog en budget som utgick från den summa kommunfullmäktige anslagit. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig.

Kommunfullmäktige den 26 november 2008

Den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige rev upp budgeten. I detta beslut minskas kulturnämndens anslag med 2 062 tkr så att anslaget blir 155 226 tkr. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslog alternativbudgetar som i samtliga fall anslår mer till Kulturnämnden än vad den borgerliga majoriteten anslagit i junibudgeten. Exempelvis anslog socialdemokraterna 159 687 tkr till Kulturnämnden. Detta är 4 461 tkr mer än de borgerligas reviderade anslag, och 2 399 tkr mer än budgeten från september.

Kulturnämnden den 11 december 2008

Förslag föreligger om att klara den minskade kulturbudgeten genom neddragningar på många av nämndens verksamheter. De mest kännbara konsekvenserna blir en nedläggning av Rasbobiblioteket och en minskning av öppettiden på Gränbybiblioteket. Beslutet om biblioteksnedläggelse fattas utan föregående medborgardialog.

2 kommentarer:

Klas Corbelius sa...

tråkigt, men i alla fall bra att det rödgröna samarbetet försvarar biblioteken - i Norrköping ville socialdemokraterna för några år sedan lägga ner flera bibliotek - men protesterna var så starka att förslaget drogs tillbaka. Nu gäller det att dra igång något liknande i Uppsala.

Elin sa...

Bra jobbat av er! Kulturen är liksom lite lösningen. Själv är jag fortfarande lite förfärad över de strömningar som dök upp här i Gävle när vi kandiderade till kulturhuvudstad. Så många som inte verkade tycka att kulturen vad något värld. Det är ju det som gör oss liksom.