torsdag, oktober 25, 2007

Oenighet om kultursatsningar i Uppsala

Representanterna för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet valde vid dagens sammanträde med kulturnämnden att inte medverka i beslutet om budget för 2008. Vi avgav i stället följande särskilda yttrande:

Ett samhälles civilisationsnivå avspeglas i hög grad av dess satsningar på ett levande kulturliv för alla, på basen av en rik och mångfaldig natur. Kulturen är en viktig del av välfärdssamhället och när Uppsala växer måste också resurserna till kulturlivet växa.

I kommunfullmäktiges behandling av Uppsala kommuns Inriktning Verksamhet och Ekonomi för 2008 föreslog våra partier större resurser till kulturnämnden än vad den borgerliga majoriteten röstade igenom. Det är inte vår uppgift att göra de bortprioriteringar en allt för snålt tilltagen kulturbudget tvingar fram. Vi lägger därför ner våra röster under behandlingen av kulturnämndens budget för 2008.

Den förra mandatperioden var en stor kulturpolitisk reformperiod i Uppsala. Beslut fattades bland annat om bygget av Uppsala Konsert & Kongress, ombyggnaden av Reginateatern, restaureringen av Biologiska museet till Biotopia, ett ökat anslag till studieförbundens verksamhet och att fira Linnéjubileet med en stor folkfest. Mycket av resultaten av dessa kulturpolitiska satsningar – som är viktiga för att stärka Uppsala som framtidsstad – har synts först under 2007.

Flera av förra mandatperiodens reformer skedde i partipolitisk oenighet, då flera eller samtliga borgerliga partier i kommunfullmäktige gick emot att anslå medel till dem. Ombyggnaderna av Regina och Biotopia medför höjda driftskostnader. I den kulturbudget för 2008 som antogs idag av de borgerliga ledamöterna i kulturnämnden finansieras detta genom en nedskärning av studieförbundens anslag och genom utebliven uppräkning för Uppsala Konsert och Kongress. De rödgröna partierna vill i stället satsa mer på kultur.

Inga kommentarer: